k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA VA IL·LEGALITZAR -EN LA SEVA INTEGRITAT-  EL DECRET DE LA GENERALITAT QUE VA PERMETRE REALITZAR DIAGNOSTICS A PSICÒLEGS SENSE EL TÍTOL DE ESPECIALISTA EN PSICOLOGIA CLÍNICA

 
k

 

La Generalitat de Catalunya, amb el tripartit, presumia de ser la primera a legalitzar els diagnòstics en l'anomenada medicina natural, mitjançant un Decret.

Aquest Decret de la Generalitat ha durat el que va trigar a tenir coneixement el Consell General de Col•legis Oficials de Metges d'Espanya, que va interposar el corresponent recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El màxim Tribunal de Catalunya ha declarat il•legal el Decret de la Generalitat en la seva integritat, doncs vulnerava els drets a la salut dels ciutadans de Catalunya, en permetre la realització de diagnòstics per part de professionals no reconeguts com a professionals amb competències sanitàries, com són els psicòlegs que manquen del preceptiu títol d'Especialista en Psicologia Clínica, per exemple, els membres dels equips oficials d'assessorament psicopedagògic que si realitzen diagnòstics vulneren la Llei 44/2003 de 21 de Novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, de l'Estat, doncs, com estableix aquesta Llei, només poden realitzar diagnòstics i tractaments els metges, i d'entre els psicòlegs únicament aquells que posseeixin el Títol de l'Especialitat en Psicologia Clínica.

En relació al diagnòstic dels alumnes superdotats i d'altes capacitats i a les actuacions d'alguns membres dels equips oficials d'assessorament psicopedagògic de les escoles o dels equips d'orientació educativa dels instituts, (a Catalunya EAP, a Balears o a Madrid EOEP, però en tots els casos manquen de la preceptiva titulació per poder diagnosticar), El Lletrat de l'Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona, don Josep Antoni Latorre ja ho havia advertit en el seu article: "¿Qui pot diagnosticar ? " CLIC AQUÍ.

Aquestes pràctiques, encara que en menor proporció, segueixen produint-se. Recentment, en una població de la província de Tarragona, s'han descobert casualment sis casos de nens de poca edat que havien estat considerats pel mateix sistema educatiu amb Trastorn de Dèficit d'Atenció i estaven sent tractats amb Ritalín (Rubifén) o Concerta, substàncies psicotrópiques de greus efectes secundaris. En realitat s'ha demostrat que són nens d'alta capacitat, que al no rebre l'educació diferent a l'ordinària, mitjançant l'adaptació curricular precisa que preceptúa la Llei Orgànica d'Educació, (LOE), manifestaven conductes que cridaven l'atenció, i que són freqüentment confoses com si es tractés de símptomes de TDAH o d'altres patologies.

Ens trobem davant el problema del desconeixement, encara molt generalitzat, d'una banda que la norma del Ministeri d'Educació de 23-01-2006 en desenvolupament de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries del Estado: “Per al diagnòstic de les altes capacitats han de participar professionals amb competencies sanitàries, no només educatives”, i d'altra banda el desconeixement que els diagnòstics de les persones amb superdotació no poden realitzar-se sobre la base de les pautes diagnòstiques del DSM-IV-TR, o un altre manual general, sinó mitjançant les específiques d'aquestes persones.

Per veure la notícia al diari El País CLIC AQUÍ.